Visie

In Nederland bestaat geen oorspronkelijke wilde natuur meer. Alle landschappen, natuurgebieden, parken en tuinen zijn door de mens op een of andere manier vormgegeven. Wel is er vaak sprake van natuurlijke processen, zowel op grote als op kleine schaal. Door de geschiedenis heen heeft de mens geprobeerd de natuur naar zijn hand te zetten. Vaak lukte dat, vaak ook niet. Tot het midden van de vorige eeuw heeft de mens met kleinschalige ingrepen en beheer op veel plaatsen in Nederland prachtige landschappen gecreƫerd. De natuur kon daarop nog inspelen en er ontstonden veel bijzondere leefgemeenschappen met een grote biodiversiteit.

In de tweede helft van de twintigste eeuw is door schaalvergroting, mechanisatie en een enorme bevolkingstoename het oude landschap en de natuur op veel plaatsen rigoreus op de schop gegaan. De natuur kon hier nauwelijks meer op reageren en heeft daardoor sterk aan kwaliteit en diversiteit ingeboet.

Wij pleiten sterk voor meer ruimte voor natuur en natuurlijke processen. De mens mag daarin wel een rol spelen, zoals hij eeuwenlang gedaan heeft. Herstel van waardevolle cultuurhistorische landschappen en zorgvuldig beheer en renovatie van oude landgoederen en buitenplaatsen zullen de kwaliteit van het buitengebied vergroten. In de bewoonde omgeving kunnen we de biodiversiteit vergroten door goed beheer van oude parken en openbaar groen. Bomen moeten ook hier oud en monumentaal kunnen worden en woonruimte kunnen bieden aan vleermuizen, vogels en insecten. Ook op de kleinste schaal, in particuliere tuinen, kunnen we nog heel veel doen om de woonomgeving natuurrijker te maken en te houden.

Ecologisch groen betekent ruimte bieden aan natuurlijke processen en daar sturend mee omgaan. We willen beheren, niet beheersen.

manderstreu Twents beekdallandschap

akkervegetatie Wilde akkerbloemen in Limburg

wieden Veenweides Kop van Overijssel

Blauwgrasland Blauwgrasland Twente